گروه طراحی سایت وب مب

بیبسبین

نگـــــرش

کمــــــپین

#هم_نگــرش_من

اگر کنجکاو هستی که بدانی سال تحصیلی جدید را با نگــرش کدام شخصیت موفق
دنیا شروع می کنی، چند دقیقه وقت بگذار و با ما همراه باش…

لندینگ کمپین

هر کدام از قسمت‌ها را که ویژگی‌هایش بیشتر به تو شبیه است انتخاب کن،

تا ببینی هم‌نگـرش کدام شخصیت معروف هستی