گروه طراحی سایت وب مب

کادر اساتید رشته انسانی

فلسفه و منطق

استاد بهادر

ریاضیات انسانی

استاد محمد نژاد

ادبیات اختصاصی

استاد قاضی

عربی اختصاصی

استاد فلاح